Change Region:Germany

Laat u niet verleiden

De strijd om de Waarheid

De strijd om de Waarheid                                   door Jurgen Bühler

De komende verleiding

Toen de discipelen aan Jezus op de Olijfberg vroegen naar de tekenen van Zijn komst, was Zijn antwoord: “Zorg dat niemand u verleid!” Dit antwoord staat in alle drie synoptische Evangeliën. Jezus maakte zijn discipelen duidelijk dat er in de laatste dagen een strijd zal zijn om de Waarheid. Deze strijd zal niet in de samenleving zijn maar ook in de kerk. Het effect zal groot zijn, waarbij Jezus zegt dat ‘Velen zullen verleid worden.’ Mt.24:5

Ook de apostel Paulus waarschuwt Timotheüs dat een duivelse verleiding er in de kerk zal zijn, 1 Tim.4:1. Paulus maakt de kerk in Thessaloniki erop alert dat de antichrist komen zal met tekenen en wonderen en verleiding, 1 Thes.2:9-12. De mensen zullen deze leugens accepteren omdat ‘zij de waarheid niet liefhebben’ en omdat ‘zij de waarheid niet geloofd hebben’.

Menselijke natuur neigt naar de leugen

Deze Bijbelgedeelten geven aan dat de gevallen menselijke natuur neigt naar de verleiding en de leugen in plaats van naar de waarheid. Dit maakt duidelijk dat vele verleiding niet ontstaan door een gebrek aan onderwijs of misverstand, maar rechtstreeks uit de hel komen en een duivelse oorsprong hebben. Daarom zijn deze verleidingen zo gevaarlijk want ze hebben een ‘duivelse zalving’ en de mensen buiten hun opleiding om beïnvloeden.

De macht is in hun mond

Het boek Openbaring schildert de toekomstige strijdtussen Satan en het Koninkrijk van God als een strijd om wie de lucht beheerst. Wie spreekt er het luidst en dan het beste beïnvloeden en manipuleren? Enkele voorbeelden: Wanneer de zesde bazuin klinkt, ziet Johannes een groot leger van ruiters met de hoofden van de paarden als leeuwen. Hun doel is om te doden. Het gevaarlijkste wapen komt uit hun mond: vuur, rook en zwavel. Johannes somt op: ‘de kracht van het paard is in hun mond’. Openb.9:19

Interessant, Jezus zegt het idee dat Satan komt om te doden in direct verband met Satan als vader van de leugens, Joh.8:44

In Openb.12 valt de draak, Satan, de vrouw (Israël) aan die haar mannelijk kind heeft gebaard, Jezus. De draak haat de vrouw en Johannes ziet dat ‘de slang water spuwt uit zijn mond, de vrouw achterna.’ V.15 De geschiedenis laat zien dat sinds de komst van de Messias, er een demonische strijd is tegen het Joodse volk. Deze stroom van leugens heeft vele schaduwen: ‘Joden zijn Christusmoordenaars’, ‘Zij willen de wereld beheersen’, ‘Zij zijn ondermensen en moeten vernietigd worden’, etc. De lijst van duivelse leugens is net zolang als de Joden moeten lijden.

Het beest uit de zee ‘werd gegeven om te spreken met godlasterlijke taal’, Openb.13:5, en de profeet van het beest zag eruit als een lam, maar ‘het sprak als een draak’. Hij gaf adem aan het beeld ‘om te spreken’. De kracht van het antichristelijke systeem ligt in de verleidingen die tegen allen op aarde is, maar vooral had het beest ‘oorlog tegen de heiligen’.

Wanneer de zesde schaal wordt uitgestort op aarde, Openb.16:12, komen er uit de mond van de draak, het beest en de valse profeet, drie onreine geesten die als kikvorsen de hele dat kwaken ‘tegen de koningen van de hele aarde’. Dit betekent dat de onreine geesten vooral de leiders zullen verleiden.

Zelfs de laatste strijd in Openb.20:8, mobiliseert Satan de wereld door verleidingen, om Jeruzalem in te nemen, de hoofdstad van de Joden.

Het Satanisch arsenaal

De geschiedenis van het antisemitisme is een geschiedenis van leugens en valse beschuldigingen tegen de Joden. Het is geen wonder dat het belangrijkste ministerie van de Nazi’s was het ‘Propaganda ministerie’ van Joseph Goebbels, een meester in massa communicatie. Waarom Duitsland, als een van de meest opgeleide landen, toegaf aan Hitler is een raadsel. Echter, het helpt om dit te begrijpen dat het van duivelse oorsprong is. Ik herinner me een grootmoeder die vertelde dat wanneer de Fuhrer op de radio sprak, dat iedereen als een magneet er naar werd getrokken.

De leugens van Satan en halve waarheden begonnen als in de hof van Eden. De slang was toen als het sluwste dier van de aarde en kwam met halve waarheden naar Eva: ‘Heeft God werkelijk gezegd”’, ‘U zult zeker niet sterven’, ‘Je zult als god zijn’. Gen.3:1. Door deze leugens te geloven is de geschiedenis van de mensheid dramatisch veranderd.

Vandaag, de normen en waarden als Waarheid en gerechtigheid worden omgekeerd. Het Orwelliaans ‘nieuwspraak’ kunnen we zien in het politiek correcte taalgebruik. Dit is enorm toegenomen en het lijkt alsof ‘nepnieuws’ en ‘politiek correctheid’ een rookgordijn hebben aangelegd dat de echte feiten verbloemd.

Toen George Orwell zijn boek ‘1984’ schreef was het de imaginaire regering was zei: ‘Oorlog is vrede’, ‘Vrijheid is slavernij’, ‘Onkunde is een kracht’. De leugens die we vandaag horen zijn: ‘Terroristen zijn vrijheidsvechters’, ‘Molotov gooiers zijn vredelievende demonstranten’ en ‘een leger dat zijn burgers beschermt zijn oorlogsmisdadigers’, en natuurlijk, ‘de Joden zijn erger dan de Nazi’s’.

Het is moeilijk om te begrijpen hoe systematisch en onredelijk de wereld zich keert tegen Israël en de terreurgroepen in het Midden-Oosten steunt. Zelfs koningen zitten gevangen in dit onredelijke en de Joden haten. Het is onverklaarbaar waarom de VN meer bezig is met Israël dan met Noord Korea of Iran. Het is onverklaarbaar waarom de  VN alleen Israël beschuldigt in de laatste Gaza onlusten en niet de Hamas, die zijn jeugd oproept om de grens met Israël te bestormen. De leugen gaat door en door.

Solidariteit in het lijden

Dezelfde leugens zijn tegen de Kerk gericht. In Openb.12 lukt het de draak niet om de vrouw te achtervolgen, omdat de aarde haar te hulp komt. Als gevolg dat de draak zijn woede koelt op hen ‘die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus bewaren’. Openb.12:7 Dit betekent dat we alert moeten zijn om de Waarheid hoog te houden.

Laat u niet verleiden!

Laten we ons realiseren dat Jezus zijn discipelen op de Olijfberg waarschuwde, ‘dat niemand u verleidde’. Hier zijn een paar suggesties om ons te helpen in deze moeilijke tijden:

We moeten een volk van de Waarheid zijn! Een reden waarom de leugen de wereld in kan komen is omdat ‘zij de waarheid niet liefhadden’, 2 Thes.2:10. Voor ons als gelovigen is het kennen van de waarheid de mogelijkheid om te ontsnappen aan de vijand. Herinner dat Jezus steeds de Satan antwoordde met: ‘Er staat geschreven…’. Maak Bijbelstudie tot uw dagelijkse routine.

We moeten een volk zijn van gebed! In Efeze 6 worden we herinnerd dat ‘onze strijd niet tegen vlees en bloed is’. Onze wapens zijn het Woord van God en gebed. ‘Bid daarbij altijd … in de Geest.’ Ef.6:18.

We moeten een volk van getuigenis zijn! Alleen de waarheid kennen is niet genoegd. Soms moeten we gaan spreken. Waarheid ontkracht de duisternis van de leugens, zoals licht de duisternis verdrijft. Openbaring geeft een leger van overwinnaars aan die hebben overwonnen door: ‘het woord van hun getuigenis’, Openb.12:11. Vraag God om moed om op te staan voor de waarheid en voor Gods volk Israël.

We moeten een profetisch volk zijn! Profetie is meer dan alleen toekomstkijken. Het is ook het hart van God kennen voor de huidige generatie. Het is het hart van God waardoor de profeten spraken voor hun tijd. Ook in het hart van Jezus ligt: ‘Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie.’ Openb.19:10.

Tenslotte, wees bemoedigt met het woord van Johannes: ‘Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat zijn kinderen in de waarheid wandelen’. 3 Joh.4. Moge God u zegenen wanneer u dat doet.

 

Share this: